ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

                                                            

                                                      

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Предоставяне на съгласие за разделяне и обединение на поземлени

                   имоти във връзка с постъпило инвестиционно намерение и за

                   промяна на начина на трайно ползване.

              

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

На 13.07.2020 г. в деловодството на Община Хасково постъпи инвестиционно намерение от „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК 206027999, за изграждане на фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ) и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Хасково.

С Решение №155 от 28.08.2020 г. на Общински съвет – Хасково беше предоставено предварително съгласие за учредяване на право на строеж върху общински имоти с идентификатори 37383.500.104, 22589.58.18, 22589.58.191, 37383.113.138, 37383.113.195, 37383.503.120, 37383.113.196, 37383.113.119, 37383.113.126, 37383.113.136, 37383.113.142, 37383.113.1, 37383.113.3, 37383.114.164, 37383.114.153, 37383.114.1, 37383.114.158, 37383.115.159 и 37383.115.1 по КККР на селата Книжовник и Долно Войводино.

Във връзка с извършените от инвеститора предпроектни проучвания и с оглед комасиране на имотите, се предвижда разделяне и обединение на някои от тях, съответно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. С молба от инвеститора във връзка с инвестиционното намерение, постъпиха проекти за изменение на кадастралната карта, изготвени от правоспособно лице по ЗКИР.

Разделянето, съответно съединяването на имотите ще се извършат съгласно изискванията на ЗКИР, като всички разходи, свързани с планираното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, ще се покрият от инвеститора.

Във връзка с комасирането на имотите се налага и промяна на начина на трайно ползване на част от имот с идентификатор 37383.113.111, с площ 6868 кв.м., с начин на трайно ползване /НТП/ „За селскостопански, горски, ведомствен път“, представляващ имот с проектен идентификатор 37383.113.223, с площ от 2897 кв.м., в  начин на трайно ползване /НТП/ ,,Пасище“. Промяната на начина на трайно ползване изисква съгласието на собственика на имотите. Това съгласие по отношение на имоти, собственост на общината, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, се предоставя от Общинския съвет.

С оглед реализацията на инвестиционното намерение за изграждане на ФтЕЦ в община Хасково, заедно със съответната техническа инфраструктура, считам настоящото предложение за целесъобразно, както и законосъобразно, поради което предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.53а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Общински съвет – Хасково дава съгласие за разделяне на имоти от общинския поземлен фонд, предмет на инвестиционното намерение на „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК 206027999, и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, отразяващо разделянето (делбата), както следва:

 

1.1.Разделяне на поземлен имот 37383.500.104, с площ от 821 646 кв.м., стар номер 000104, от което разделяне се образуват пет нови проектни поземлени имота, както следва:

 

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.500.302, площ: 663 463 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.500.303, площ: 82 891 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.500.304, площ: 40 224 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.500.305, площ: 5 037 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.500.306, площ: 30 030 кв.м.

 

1.2. Разделяне на поземлен имот 22589.58.18, с площ от 226 689 кв.м., стар номер 000018, от което разделяне се образуват три нови проектни поземлени имота, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 22589.58.197, площ: 3290 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 22589.58.198, площ: 18 606 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 22589.58.199, площ: 204 793 кв.м.

 

1.3. Разделяне на поземлен имот 22589.58.191, с площ от 226 688 кв.м., стар номер 000191, от което разделяне се образуват шест нови проектни поземлени имота, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 22589.58.194, площ: 1129 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 22589.58.195, площ: 3876 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 22589.58.196, площ: 3333 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 22589.58.200, площ: 2729 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 22589.58.201, площ: 2928 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 22589.58.202, площ: 212 694 кв.м.

 

1.4. Разделяне на поземлен имот 37383.113.126, с площ от 962 781 кв.м., стар номер 000126, от което разделяне се образуват шест нови проектни поземлени имота, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.197, площ: .174 187 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.201, площ:  55 363 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.202, площ: 24 828 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.200, площ: 49 740 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.198, площ: 651 156 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.199, площ: 7 430 кв.м.;

 

1.5. Разделяне на поземлен имот 37383.113.119, с площ от 948 222 кв.м., стар номер 000119, от което разделяне се образуват пет нови проектни поземлени имота, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.212, площ: 113 755 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.213, площ: 642 138 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.211, площ: 173 213 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.214, площ: 2 633 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.215, площ: 16 438 кв.м.;

 

1.6. Разделяне на поземлен имот 37383.113.138, с площ от 432 538 кв.м., стар номер 000138, от което разделяне се образуват шест нови проектни поземлени имота, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.221, площ: 87 028 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.220, площ: 240 486 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.219, площ: 614 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.218, площ: 6 779 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.216, площ: 91 932 кв.м.

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.217, площ: 5 698 кв.м.;

 

1.7. Разделяне на поземлен имот 37383.503.120, с площ от 98 358 кв.м., стар номер 000120, от което разделяне се образуват три нови проектни поземлени имота, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.503.131, площ: 7 983 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.503.132, площ: 83 972 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.503.133, площ: 6 403 кв.м.;

 

1.8. Разделяне на поземлен имот 37383.113.194, с площ от 19 407 кв.м., стар номер 000194, от което разделяне се образуват осем нови проектни поземлени имота, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.203, площ: 2 903 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.204, площ: 5 739 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.205, площ: 2 489 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.206, площ: 3 304 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.207, площ: 834 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.208, площ: 33 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.209, площ: 3 149 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.210, площ: 957 кв.м.;

 

1.9. Разделяне на поземлен имот 37383.113.111, вид територия: Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 6868 кв.м., стар номер 000111, от което разделяне се образуват три нови проектни поземлени имота, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.222, площ: 1 738 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.223, площ: 2 897 кв.м.;

Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.224, площ: 2 233 кв.м.

 

Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имот, част от обхвата на инвестиционното намерение на „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК 206027999, след изменението на КККР по т. 1, както следва:

 

2.1. НТП на поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.223, с площ от 2897 кв.м., представляващ отделена част от поземлен имот с идентификатор 37383.113.111, вид територия: Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, да се промени на НТП: Пасище.

 

Дава съгласие за обединение на имоти от общинския поземлен фонд, предмет на инвестиционното намерение на „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК 206027999, и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, отразяващо съединяването (обединяването), след влизане в сила на акта, с който се променя начина на трайно ползване съгласно т. 2, както следва:

3.1. Обединяване на поземлени имоти с идентификатори 37383.113.198, 37383.113.204, 37383.113.209, 37383.113.213, 37383.113.216, 37383.113.220, 37383.113.223 и 37383.503.132, в землището на с. Книжовник, от което обединяване се образува един нов поземлен имот, а именно: поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.225, вид територия: Земеделска, НТП: Пасища, мери, с площ от 1 721 469 кв.м.

 

3.2. Обединяване на поземлени имоти с идентификатори 22589.58.199 и 22589.58.202, в землището на с. Долно Войводино,  от което обединяване се образува един нов поземлен имот, а именно: поземлен имот с проектен идентификатор 22589.58.203, вид територия: Земеделска, НТП: Пасища, мери, с площ от 417 487 кв.м.

 

Одобрява представените проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно които да бъдат осъществени мероприятията по т. 1 и т. 3.

 

Всички разходи във връзка с изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри са изцяло за сметка на „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК 206027999.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

   /Станислав Дечев/

 

Съгласувал:

             /Мария Пейкова  - Юрисконсулт на Община Хасково/

 

Изготвил:  

   /Георги Захариев - Гл. експерт в Д-я ИСДУОС/