ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Таня Захариева  – Председател на Общински съвет - Хасково

 

 

ОТНОСНО: Удостояване с отличието “Почетен знак на град Хасково” –проф. д-р Димитър  Масларов.

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

      С вх.№48-142-1 от 01.09.2021 г. в Общински съвет – Хасково постъпи Предложение от Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването - София, с което ни уведомяват, че на свое заседание Управителният съвет е взел решение да бъде предложено на Общински съвет – Хасково да удостои с отличието „Почетен знак на град Хасково” – проф.д-р Димитър  Масларов.

        Проф.д-р Димитър  Масларов е роден през 1961 г. в гр.Хасково.  През 1987 г. завършва медицина в Медицински университет – София и започва работа в Пневмологична болница – Велинград. През 1991 г. спечелва конкурс за научен сътрудник в Института за изучаване на мозъка към БАН. През 1995 г. печели конкурс в неврологично отделение на Първа многопрофилна болница за активно лечение в София. През 2006 г. е избран за началник на Неврологичното отделение в същата болница, което впоследствие се преобразува в Клиника по нервни болести, която оглавява и до момента. През 1999 г. завършва кандидатска и през 2017 г. – докторска дисертация. През 2009 г. е избран за доцент, а през 2014 г. – за професор по неврология към Медицински университет – София. Сертифициран е с правоспособност по следните високо-специализирани дейности: „Клинична електроенцефалография“, „Клинична невропсихология“, „Евокирани потенциали“ и „Невросонология“.

         Проф.Димитър Масларов е автор на 370 научни труда. Научните му трудове са основно по темите: съдови заболявания, невропротекции, качество на живот при пациентите с различни неврологични заболявания, неврохирургични заболявания, Паркинсова болест, множествена склероза, епилепсия, деменции и др. заболявания на нервната система. Собствените му проучвания и тези на колективите, в които е участвал, имат съществен теоретичен и практически принос за развитието на медицината в Република България. Член е на редакционните колегии на списание „Българска неврология“ и „Medical Magazine“. Създател и отговорен редактор на списание „Здраве и наука“. Научен редактор е на списание „Инфодент“. Член е на международната редакционна колегия на списание „Neural Regeneration Research“. Член е на Управителния съвет на българското дружество по неврология. Съосновател е на Българското дружество по главоболие и болка, Българската асоциация по двигателни нарушения и множествена склероза. Съосновател и заместник-председател е на Българската асоциация по невропротекция и неврорегенерация /до 2019 г./. Член е на общо 8 чуждестранни и 10 български научни, творчески и професионални организации. Национален координатор е на програма на Европейската организация по мозъчни инсулти. Член е на Националния координационен борд на Проект „Angels“ от 2015 г. Национален координатор е на Европейски проект за качеството на грижите при акутен инсулт.  Член е на Постоянния експертен съвет към Националния консултант по неврология. 

От 2009 г. до сега се занимава активно и с учебно-преподавателска дейност в Медицински колеж „Й.Филаретова“ и Факултет по обществено здраве на Медицински университет – София. Автор е на учебни програми и преподавател по нервни болести. Под негово ръководство са подготвени и защитени три докторски дисертации.

 

 

Приноси към град Хасково на проф. д-р Димитър Масларов:

 

  1. Като член на Постоянния Експертен съвет (ПЕС) към Националния консултант по неврология е методичен ръководител на Неврологично отделение към „МБАЛ – Хасково“ ЕАД.
  2. Методичен ръководител на Неврологично отделение към „МБАЛ – Хасково“ ЕАД по програмата ANGELS за внедряване на венозната тромболиза като рутинна практика за пациентите с остър исхемичен инсулт.
  3. Като Национален координатор на програмата на Европейската организация по мозъчни инсулти (ESO) - Stroke Action Plan (SAP) for Europe има делегиран ангажимент към Хасково и областта.
  4. Като Национален координатор на Европейски проект за качеството на грижите при остър инсулт (QASC) има делегиран ангажимент към Хасково и областта.
  5. Като началник на Университетска клиника по нервни болести към УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД - София и като член на държавна изпитна комисия за придобиване на специалност по неврология към Медицински Университет – Пловдив, има ангажимент към специализантите по нервни болести в Хасковска област.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Предвид гореизложеното и безспорния принос в развитието на медицината, науката и лечението на пациентите, проф.д-р Димитър Масларов заслужава да бъде удостоен с отличието „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ХАСКОВО”.

 

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2, т.1 и чл.4 от Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване, Общински съвет – Хасково удостоява с отличието „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ХАСКОВО”проф.д-р Димитър  Масларов.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/