ДО                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

         от  Таня Захариева  – председател на Общински съвет –  Хасково  

 

                 

ОТНОСНО:  Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника 

                  за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни  финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С  Решение №333 от 16.12.2016 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково /Правилника/. 

С Решение №285 от 26.02.2021 г. Общински съвет – Хасково определи в Бюджета на Община Хасково за 2021 г., еднократната финансова помощ за здраве в полза на граждани на Община Хасково, да бъде в размер на 50 000 лв. До м.август 2021 г. вкл., отпуснатите финансови средства съгласно решения на Общински съвет – Хасково, са общо в размер на 37 900 лв.

В Общинска администрация - Хасково са постъпили 4 /четири/ заявления за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани от община Хасково. На 14.09.2021 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са депозирани Мотивирани предложения и Протокол от заседанието на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, съгласно горецитирания Правилник. В Мотивираните предложения се посочва, че на заявителите следва да бъдат отпуснати еднократни финансови помощи предвид техните заболявания.

Първото  постъпило  Заявление е с рег.индекс: 94 Ф-08-1 от 23.08.2021 г. от Ф. М., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ за следоперативно лечение.

Към момента има издадено ЕР от ТЕЛК за 100% без чужда помощ с водеща диагноза: Злокачествено новообразувание на главен мозък. Г-н М. е 60-годишен, претърпял тежка операция на главата за отстраняване на злокачествен мозъчен тумор. Към този момент провежда следоперативно лечение и лъчетерапия.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н М. не притежава имущество, което може да се използва за допълнителен доход.

По справка от ДСП - Хасково, получава добавка единствено по реда на чл.70 от ЗХУ, в размер на 25,83 лв. месечно, като не е получавал еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности.

 

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково е следното: 

Случаят на г-н Ф. М., може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че г-н М. се нуждае от средства за провеждане на следоперативно лечение и лъчетерапия. Отпускането на помощта ще подобри качеството на живот на лицето.

Комисията предлага Общински съвет – Хасково да отпусне еднократна финансова помощ, като  прецени нейния размер.       

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Второто постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 Г-2512-1 от 01.09.2021 г. от Г. Г., с молба да й бъде отпусната еднократна финансова помощ за задоволяване на здравни и социални нужди.

Г-жа Г. е вдовица, има дъщеря на 11 години, с която живеят сами и изпитват финансови затруднения, като нямат подкрепяща среда.

Има издадено ЕР на ТЕЛК с 100% без чужда помощ с диагноза: Атрофия на зрителния нерв

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-жа Г. не притежава имоти, които могат да служат за допълнителен доход, освен основното жилище, в което живее.

По справка от ДСП - Хасково, получава добавка единствено по реда на чл.70 от ЗХУ, в размер на 90,75 лв. месечно и детски помощи в размер на 40 лв. месечно, като не е получавала еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности.

 

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-жа Г. Г. може да бъде разгледан като социален предвид на това, че живее сама с дъщеря си на 11 години, изпитват финансови затруднения за ежедневните си нужди. Г-жа Г. заявява, че исканата помощ е необходима и за лечение на болестта й -  множествена склероза. Отпуснатите средства ще й помогнат за облекчаване на финансовото затруднение, в което е изпаднала.

Комисията предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ по преценка.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Третото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 М-8646-1 от 07.09.2021 г. от М. К., с молба да й бъде отпусната еднократна финансова помощ.

Г-жа К. е вдовица, като има нужда от следоперативна рехабилитация от направена лазерна операция на дясно око, поради ретинално разкъсване на окото и поставена леща на стойност 3500 лв. по фактура. Поради факта, че няма подкрепяща среда, е изпаднала в затруднения.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-жа К. не притежава имоти, които могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е  получавала еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-жа М. К. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че г-жа К. има нужда от следоперативна рехабилитация. Отпускането на еднократна помощ ще подобри качеството й на живот.     

Комисията предлага Общински Съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ по преценка.   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Четвъртото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 П-1834-1 от 07.09.2021 г. от П. П., с молба да бъде отпусната еднократна финансова помощ за сина му П. Л. за лечение и рехабилитация.

Към момента детето е на 8 г. и има издадено ЕР от ТЕЛК за 85%  с чужда помощ с водеща диагноза: Детски аутизъм. Детето се нуждае от поведенчески терапии, звукостимулации, ерготерапия, и от специализирана работа с детски психолог, изключително важни за развитие на уменията за общуване и интеракция /вербални и невербални/ и за подобряване на качеството на живота му.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н П. не притежава имоти и земя, които могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че не е получавал еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности.

 

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-н П. П. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че  заявлението е подадено за лечение и рехабилитация на детето му П. Л.. Отпускането на помощта ще подпомогне и ще подобри качеството на живот на детето.

Комисията предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ, като прецени нейния размер.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Мотиви за допускане на предварително изпълнение на Решенията:      

Предварителното изпълнение е наложително, за да се осигури здравето на молителите. С оглед съществуващите социално-здравни проблеми, закъснението от изпълнението на решението и  предоставянето на средствата би могло да доведе до вреда за тяхното психично и физическо здраве.

 

Предвид изложеното в Докладната записка, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните решения:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №1:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Ф. М. в размер на 1 000 ( хиляда) лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                             

 

Р Е Ш Е Н И Е  №2:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ за лечение на Г. Г. в размер на 1 000 (хиляда) лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №3:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на М. К. в размер на  1000 (хиляда) лева за задоволяване на социални и здравни нужди.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №4:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на П. П. в размер на  1 000 (хиляда) лева, за лечение на детето му П. Л.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/