ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

Информация

Относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинския дълг и капиталовата програма на Община Хасково към полугодието на 2021 г.

 

Общинският бюджет за 2021 г., бе приет с Решение № 285 от 26.02.2021 г. на Общински съвет в размер на 104 642 021 лв.

През периода от началото на годината до края на първото полугодие бюджета на община Хасково претърпя промени, както на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните финанси с постановления на Министерския съвет и последвали писма от Министерството на финансите, така и от други целеви трансфери от министерства и ведомства.

 

В резултат на всички корекции изпълнението на бюджета на Община Хасково към 30.06.2021 г. е, както следва:

І.  ПРИХОДИ 

Приходите по бюджета на Община Хасково биват местни и държавни, като последните се формират от трансфери от ЦБ и приходите по делегираните бюджети на второстепенните разпоредители.

 1. Държавни приходи

През периода в държавни дейности са получени приходи в размер на 113 085 лв. от продажби на стоки, услуги и продукция, наеми на имущество и земя, ползване на общежития, застрахователни обезщетения, дарения и други общински такси.

ПРИХОДИ

План

Бюджет 2021 г.

Отчет към 30.06.2021 г.

%

с/мо

план

Отчет към 30.06.2020г.

Приходи от собственост в т.ч.

224 217

82 982

37.01 %

53 464

Продажба на стоки и услуги

38 880

36 437

93.72 %

15 611

Наем имущество и земя

185 337

46 545

25.11 %

37 853

Общински такси в т.ч. от

88 500

25 872

29.23 %

38 515

Ползване на общежития

58 500

12 155

20.78 %

29 651

Други общински такси

30 000

13 717

45.72 %

8 864

Глоби, санкции и наказателни лихви

500

206

41.20 %

249

Други приходи

1 721

2 920

169.69 %

7 634

Внесен ДДС и др.данъци

(-) 4 791

(-) 5 347

111.61 %

(-) 5 980

Помощи и дарения

2 400

6 452

268.83 %

3 960

Общо:

312 547

113 085

36.18 %

97 842

 

 1.  Местни приходи

Изпълнието на утвърдения план е 65.28 %, при заложени приходи от  27 278 745 лв. за полугодието са отчетени 17 806 880 лв. За сравнение през същия период на 2020 г. са получени 13 512 827 лв., при уточнен план на местните приходи 24 511 135 лв. – 55.13%.

 

     Имуществени и други данъци

    Отчетените до края на второто тримесечие на 2021 г. имуществени данъци и други данъци са в размер на 7 282 335 лв., при утвърден план към периода 10 945 100 лв. -  66.54 %. Генерираните приходи от данък върху таксиметровия превоз при заплащане на минимална ставка от гражданите са в размер на 31 175 лв., които част от патентния данък.

За сравнение за същия период на 2020 г. са отчетени 5 828 725 лв., при първоначален план от 10 660 000 лв. – 54.68 %.

Изпълнението на отделните видове данъци е както следва:  

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

План Бюджет 2021 г.

Отчет към 30.06.2021г.

% с/мо план

Отчет към 30.06.2020г.

Патентен данък

225 000

112 659

50.07 %

150 673

Имуществени данъци     в т.ч.

10 720 000

7 169 269

66.88 %

5 678 032

Данък в/у недвижими имоти

4 000 000

2 922 561

73.06 %

2 356 516

Данък в/у превозните средства

4 680 000

3 053 725

65.25 %

2 562 929

Данък при придобиване на имущество

2 000 000

1 181 451

59.07 %

746 640

Туристически данък

40 000

11 532

28.83 %

11 947

Други данъци

100

407

407.00%

20

Общо:

10 945 100

7 282  335

66.54 %

5 828 725

 

      Неданъчни приходи

Неданъчните приходи включват приходи от собственост, общински такси, глоби, санкции, приходи от продажби на имущество и други неданъчни приходи. До средата  на 2021 г. са постъпили 10 524 545 лв. неданъчни приходи, което представлява 64.44 % спрямо плана в размер на 16 333 645 лв.

За сравнение за същия период на 2020 г. са отчетени 7 684 102 лв., при заложени в плана от 13 851 135 лв. – 55.48 %.

Изпълнението на отделните видове местни данъци е както следва:  

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

План Бюджет 2021 г.

Отчет към 30.06.2021 г.

% с/мо план

Отчет към 30.06.2020г.

Приходи от собственост в т.ч.

4 060 200

1 422 209

35.03 %

938 593

Продажба на стоки и услуги

2 860 000

928 342

32.46 %

511 493

Наем имущество, земя и други лихви

1 200 200

493 867

41.15 %

427 100

Общински такси в т.ч. от

11 277 000

8 438 323

74.83 %

6 859 021

За ползване на детски градини

400 000

140 267

35.07 %

109 302

За ползване на детски ясли и други по здравеопазване

130 000

47 885

36.83 %

39 525

Домашен социален патронаж

120 000

54 261

45.22 %

61 233

За ползване на пазари, панаири, тротоари, улични платна и др.

47 000

23 142

49.24 %

17 100

За битови отпадъци

9 600 000

7 645 696

79.64 %

6 155 173

За технически услуги

620 000

356 979

57.58 %

335 469

За административни услуги

220 000

102 305

46.50 %

92 899

Други общински такси

140 000

67 788

48.42 %

48 320

Глоби, санкции, наказателни лихви

415 500

927 018

65.49 %

290 758

Други приходи

102 400

117 214

114.47 %

53 368

Внесен ДДС и др.данъци

(-)1 131 000

(-) 660 007

58.36 %

(-) 682 246

Приходи от продажби на нефинансови активи

400 000

158 023

39.51 %

107 106

Приходи от концесии

145 000

117 220

80.84 %

116 502

Помощи и дарения

64 545

4 545

7.04 %

1 000

Общо:

16 333 645

10 524 545

64.44 %

7 684 102

 

II. Трансфери

 1. Трансфери от/за Централния бюджет

Обща допълваща субсидия

Първоначалният годишен план, определен със ЗДБРБ за 2021 г., е на стойност 54 704 281 лв. За периода са настъпили промени по плана в следствие на писма от МФ, както следва:

 • В посока увеличение са получени 1 406 036 лв.;
 • В посока намаление- 865 829 лв., в следствие от корекция в натуралните показатели във Функция 3 „Образование“ и Функция 4 „Здравеопазване“.

Към края на тримесечния период уточненият план възлиза на 55 244 488 лв., а изпълнението  на този държавен трансфер е 31 017 185 лв. – 56.15 %.

            Обща изравнителна субсидия

Общата изравнителна субсидия е издължена в размер на  183 375 лв., което е 6.29 % от първоначалния й размер. Представлява усвоен първи транш за годината от трансфера за зимно поддържане на общинската пътна мрежа.

Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§ 31-28), възлизащи като уточнен план в размер на  868 144 лв., от които са усвоени 417 416 лв. (48.08%), разпределени за:

- субсидии за вътрешноградски превози – 55 801 лв.;

- компенсации за безплатен превоз на ученици – 93 544 лв.;

- компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания – 268 071 лв.,

  в т.ч държавни служители – 40 139 лв.;

Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§ 31-18), възлизащи като уточнен план в размер на  40 863 лв., от които са усвоени пълния размер от 100 % - 40 863 лв.

Възстановени са неусвоени трансфери към централния бюджет в размер на 286 623 лв.

 1. Целеви субсидии за капиталови разходи

Към полугодието на 2021 г. са получени като лимит в СЕБРА целеви средства в размер на  40 968 лв. при първоначален план 1 829 300 лв.– 2.24%. Размерът на усвоените суми по утвърдените обекти от разчета за финансиране на капиталовите разходи е 40 968 лв.      

 1. Трансфери между разпоредители с бюджети

  Към 30.06.2021 г. са получени като трансфери бюджетни средства, с които служебно е актуализиран общинският бюджет. Такива са:

 •  от община Димитровград – 467 096 лв. за приети отпадъци на сметището в с. Гарваново;
 • от Бюро по труда гр. Хасково- 4 287 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на лица, наети по програми за временна заетост;
 • от МОН- 240 355 лв., включително 200 000 лв. за ремонт на общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково;
 • от ПУДООС- 299 944 лв. по силата на сключени договори;
 • МТСП, Фонд „Социална закрила“- 1 856 715 лв., в т.ч. за услугите „Домашен помощник“, „Личен асистент“ и „Социален асистент“;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройство са получени 987 979 лв. за реализиране на инвестиционни разходи;
 • Министерски съвет- 561 943 лв.;

За периода предоставените трансфери са в размер на 655 562 лв. във връзка с:

 • На МОН предоставени компенсации за безплатен превоз на ученици - 11 994 лв.;
 • На Министерство на вътрешните работи- за звено „Общинска полиция“- гр. Хасково 251 984 лв.;
 • На Министерство на културата са предоставени 36 000 лв. за финансиране на ДКТ „Иван Димов“, гр. Хасково съгл. сключен договор.
 • На община Димитровград във връзка с възстановени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 347 151 лв.
 • На община Минерални бани във връзка с възстановени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 8 433 лв.

 

ІIІ. РАЗХОДИ

Планът на разходите по бюджета на община Хасково за към 30.06.2021 г. е в размер на 109 654 809 лв., в това число: за делегирани държавни дейности – 62 645 385 лв., за местни дейности – 46 067 292 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности  – 942 132 лв.

Отчетът за полугодието на разходите по бюджета на община Хасково е в размер на 46 380 602 лв., в това число: за делегирани държавни дейности –  29 236 732 лв., за местни дейности – 16 519 758 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности  – 624 112 лв.

 

 1. В държавни дейности

До полугодието на 2021 г. всички държавни дейности са получили плановите си бюджети в срок. В държавните дейности няма проблеми с разплащанията и по бюджетните им сметки, има наличност на средства в размер на 8 358 497 лв. и 456 047 лв. във валута. Дофинансирани са с местни приходи държавни дейности в размер  на 624 112 лв., което е  във функции  “Общи държавни служби”, и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

 

 1. В местни дейности

В общинските разходи изпълнението е 16 519 758 лв. или 35,86 % спрямо план от 46 067 292 лв. За периода няма закъснения в изплащане на задълженията към доставчици, ФРЗ, осигурителни плащания, главници и лихви  по кредити и др. Паричните наличности в местните дейности към 30.06.2021 година са в размер на 17 289 326 лв., част от които се характеризират с целево предназначение.

За сравнение със същия период на 2020 г. разходите са в размер на 9 678 932 лв. или 36,17 % спрямо уточнен план към полугодието от 26 760 261 лв.

Изпълнението по функции в местните дейности е следното:

ФУНКЦИИ

Бюджет 2020 г.

Отчет към 30.06.2021 г.

% с/мо план

Отчет към 30.06.2020 г.

Общо държавни служби

4 026 219

2 563 967

63.68 %

1 180 622

Отбрана и сигурност

1 015 000

8 689

0.86 %

5 482

Образование

4 413 414

1 369 599

31.03 %

1 055 206

Здравеопазване

292 000

69 091

23.66 %

28 990

Соц.осигуряване и грижи

715 795

298 250

41.67 %

245 987

Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

27 043 401

9 844 050

36.40 %

5 663 904

Почивно дело,  култура и религиозни дейности

5 561 387

1 691 807

30.42 %

789 642

Икономически дейности и услуги

2 240 600

666 849

29.76 %

691 882

Други

 

9 476

 7 456

78.68 %

17 217

Резерв

750 000

-

-

-

Общо:

46 067 292

16 519 758

35.86 %

9 678 932

 

3.Капиталови разходи

Усвоените средства за капиталови разходи на община Хасково към 30.06.2021 г. възлизат на 4 748 590 лв., в т.ч. финансирани от европейски средства 443 009 лв.

От собствени бюджетни средства на община Хасково са извършени капиталови разходи   в размер на   805 786 лв., като основната част са за:

 • Обследване за енергийна ефективност и оценки на енергийни спестявания на училища и детски градини, за които са приложени мерки за ЕЕ, Хасково– 17 237 лв.;
 • Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт и обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в гр. Хасково- ОУ "Св. Иван Рилски", Хасково– 172 500  лв.
 • Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт и обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в гр. Хасково- ОУ "Ш. Петьофи", Хасково на стойност 125 853 лв.
 • Закупуване на фабрично нов товарен автомобил N1, 1+1 места за нуждите на общинска администрация, Хасково– 25 325 лв.;
 • Комбиниран багер товарач за ОП "Екопрогрес", Хасково на стойност 192 000 лв.;
 • Почистваща и строителна техника за ОП "Екопрогрес", Хасково на обща стойност 4 449 лв.;
 • Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент "Св. Богородица", подобект 3: УПИ XVI (ПИ77195.737.422), кв. 500, Хасково на стойност 61 406 лв.;
 • Беседки по конкурс "Граждански инициативи", Хасково на стойност  12 024 лв.;
 • Изграждане на сграда  на почивен лагер" Смокини" в ПИ 67800.42.59, м. Каваци, землище на гр.Созопол, Созопол – 155 682 лв;
 • Машина за пътна маркировка, Хасково на стойност 4 188 лв.;
 • Отчуждаване на частна земя - прилагане на улична регулация в град Хасково, Хасково – 7 417 лв.

 

Със средства от преходен остатък  по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет са извършени капиталови разходи в размер на 417 923 лв. за:

 • Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул. „Съединение“, от Областно пътно управление до шахта намираща се зад читалище „Заря“ и Изместване на хранителен водопровод  от ул. „Панорама“ за кв.“Младежки  хълм“, в района на стадион „Хасково“, Хасково на стойност от 221 920 лв.;
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Хасково- подобект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул. "Освобождение" от бул. "Илинден" до ул. 'Македония" и подобект "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Стефан Стамболов", от ул. "Бобов дол" до ул. "Мургаш", Хасково на стойност 56 551 лв.;
 • Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в района между бул. „Съединение“,   бул. „Раковски“ и ул. „Климент Охридски“, Хасково на стойност 104 936 лв.;
 • Учебна техника за ПГТАТ, Хасково на обща стойност 21 987 лв.;
 • Доизграждане на канализационна мрежа на кв. "Болярово", Община Хасково- Първи етап, Хасково - 12 449 лв.;

 

От средства по предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации са извършени капиталови разходи в размер на 275 380 лв. за:

 • Преносими компютри за ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"- гр. Хасково, Хасково на стойност от 2 451 лв.;
 • Обследване за енергийна ефективност и оценки на енергийни спестявания на Работилница по дървообработване и Общежитие на ПГДС " Цар Иван Асен II" , съгласно приложени мерки за ЕЕ по ОПРР 2014-2020, Хасково – 5 880 лв.;
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Хасково- подобект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул. "Освобождение" от бул. "Илинден" до ул. 'Македония" и подобект "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Стефан Стамболов", от ул. "Бобов дол" до ул. "Мургаш", Хасково – 40 968 лв. /частично плащане от ЦСКР 2021/;
 • Изместване на хранителен водопровод от водонапорна кула „Юг“ в частта от „Стария басейн“ до ул. „Панорама“, Хасково – 86 868 лв.;
 • Компютърни системи за СУ "Васил Левски", гр. Хасково- 14 броя ученици, Хасково – 16 800 лв.
 • Преносими компютри за Спортно училище "Стефан Караджа"- 4 броя, Хасково на стойност от 3 336 лв.;
 • Компютърни системи за ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Хасково, Хасково на стойност от 1 950 лв.;
 • Преносими и настолни компютри за ОУ "Св. Иван Рилски", Хасково на стойност от 15 012 лв.;
 • Преносими компютри HP Chromebook за  ЕГ"Проф. д-р Асен Златаров", Хасково – 7 875 лв.;
 • Компютърни системи за ПМГ, гр. Хасково – 6 434 лв.;
 • Компютри за ДГ № 20 "Весели очички"  на стойност от 3 000 лв.;
 • Газификация на ОУ "Кл. Охридски", Хасково – 32 700 лв.;
 • Газификация в ОУ"Кирил и Методий", Хасково – 2 858 лв;
 • Газификация на ОУ "Любен Каравелов" гр. Хасково – 3 952 лв.;
 • Система за видеонаблюдение на ЕГ "Проф.д-р Ас. Златаров"– 2 264 лв.;
 • Доизграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Хр. Смирненски", гр. Хасково, Хасково – 3 987 лв.;
 • Компютърни конфигурации за ДСХ, Хасково на стойност 1 560 лв;
 • Компютърни конфигурации за ЦОП, Хасково на стойност 2 563 лв.;
 • Картини за фонда на Художествена галерия- гр. Хасково – 320 лв.;
 • Книги за фонд на Регионална библиотека, гр. Хасково – 2 050 лв.;

 

Със средства от други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък са разплатени 2 806 492 лв., в т. ч. за:

 • Доизграждане на канализационна мрежа на кв. "Болярово", Община Хасково- Първи етап, Хасково /частично/ - 265 011 лв.;
 • Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково", с. Гарваново – 2 541 481 лв.

 

IV. Финансирания (заеми)

 А) Дългосрочният заем от Райфайзенбанк ЕАД се изплаща в срок и съгласно актуализирания през 2016 г. погасителен план.  Към 30.06.2021 г. е изплатена главница – 779 856 лв. и лихви в размер на 7 456 лв.

Б) Търговски кредити във второстепенни разпоредители, с които се финансира обекти с наименование „Изпълнение на пълен инженеринг - технологично проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котелно помещение“. През периода са извършени плащания по дълга за главници за 6 000 лв., както следва:

 • НУ „Г.С. Раковски“/- /6 000 лв.;

В) Към 30.06.2021 година са предоставени вътрешни заеми от бюджета за финансиране на проекти по ОП на ЕС на стойност 564 401 лв.

 

V. ПРОСРОЧИЯ

        1. Просрочени вземания на Община Хасково към 30.06.2021 г. са 10 442 908 лв., като в т.ч. от държавните дейности- 2 941 лв.

        -   Публичните общински вземания са в размер на  10 117 385 лв.

        - Вземания от клиенти за реклами, поставяне на преместваеми обекти, отпадъци -   278 582 лв., от тях в:

            ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – 2 941 лв.;

  ОП  „Общинско лесничейство“ – 1 466 лв.;

  Общинска администрация – 274 175 лв.;

-             Вземанията по договори за отдадени под наем жилища, обекти, терени, земеделски земи  и концесии са  46 941 лв., от тях:

  ОП  Младежки център – 5 303 лв.;

  Общинска администрация – 41 638 лв.;

Предприети са необходимите действия за събиране на изискуемите задължения като са наложени запори на банкови сметки на физически и юридически лица, образувани са дела при ЧСИ и ДСИ, също така са сключени споразумения за разсрочване на задължения с длъжници. Детайлно са представени, както следва:

- издадени уведомления за доброволно изпълнение –  570 бр.;

- наложени са запори на банкови сметки на физически и юридически лица –  756 бр.;

- образувани са дела при ЧСИ и ДСИ – 270 бр.;

- сключени са споразумения за разсрочване на задълженията – 6 бр.;

 1. Община Хасково към 30.06.2021 г. няма просрочени задължения.

 

            VI.  Средства от Европейския съюз и други европейски средства

Община Хасково е бенефициент на множество проекти по различните Оперативни програми  на ЕС.  Към 30.06.2021 г. по тези проекти са получени по подпараграф 63-01 „Получени трансфери между сметки за средства от ЕС/нето/“общо 2 280 670 лв., както следва:

 • В „СЕС-3- КСФ“ е получена сумата от 1 970 228 лв.;
 • В „СЕС-3-ДЕС“ е получена сумата от 67 657 лв.;
 • В „СЕС-3-ДМП“ е получена сумата от 242 785 лв.;

Във връзка с реализацията на проектите е използвано авансово финансиране с бюджетни средства за осъществяване на дейностите в размер на 564 401 лв.

      По програми и проекти изпълнението е както следва:

ПРОЕКТ

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЕС

ИЗПОЛЗВАН ВЪТРЕШЕН ЗАЕМ

РАЗХОДИ

ОП Добро управление:

„Областен информационен център”

57908

39500

68008

ОП „Развитие на човешките ресурси“:

„Приеми ме “ 2014-2020

106759

-1355

107035

Шанс за нашите деца”

0

100825

100370

„Обучение и заетост на младите хора”

12668

22003

 

35181

 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

718856

-319577

272140

 

„Патронажна грижа +“

142683

0

18738

„Подай ръка на нашите деца“

0

218642

218696

ОП „Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица“

Топъл обяд в условията на пандемията  от COVID 19”

0

343975

343975

 

ОП Региони в растеж:

„Техническа помощ”

11800

0

0

"Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент Св.Богородица"

356106

0

203252

 

„Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“

0

0

17819

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

0

0

4006

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на областна администрация град Хасково“

0

3404

12173

„Подкрепа за деинституанализация на грижите за възрастни хора“

142226

0

0

ОП „Околна среда“

„Доставка и експлоатация на 5 бр.

електробуси“

86370

5053

69646

 

В системата на образованието се изпълнява:

-„Подкрепа за успех“

- “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

- „Активно приобщаване на децата в предучилищното образование“

-„Образование за утрешния ден“

-„Твоят час“

- „Ученически практики“

-„Подкрепа за приобщаващо образование“

-„Равен достъп до училищното образование“

 

123313

 

18699

 

150764

 

 

11740

3732

0

16200

 

10404

1756

 

0

 

0

 

 

925

0

1120

1086

 

0

211233

 

18699

 

158124

 

 

24901

11263

7420

1086

 

0

 

Други европейски средства

Еразъм +”,

6922

-934

40467

„CHIC“

0

-34868

0

„Fire detection”

0

7741

7741

“Social forces”

0

11792

11792

„Транстракийска връзка“

60735

162873

367678

Други международни програми

„Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково“

242785

0

0

„Инициативи за граждански бюджети“

0

440

440

 

 

Станислав Дечев

Кмет на   Община  Хасково