ДО                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Таня Захариева  – председател на Общински съвет –  Хасково  

 

                 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни                       финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С  Решение №333 от 16.12.2016 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково /Правилника/. 

С Решение №285 от 26.02.2021 г. Общински съвет – Хасково определи в Бюджета на Община Хасково за 2021 г., еднократната финансова помощ за здраве в полза на граждани на Община Хасково, да бъде в размер на 50 000 лв. До м.октомври 2021 г. вкл., отпуснатите финансови средства съгласно решения на Общински съвет – Хасково, са общо в размер на 41 900 лв.

В Общинска администрация - Хасково са постъпили  7 /седем/ заявления за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани от община Хасково. На 15.11.2021 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са депозирани Мотивирани предложения и Протокол от заседанието на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, съгласно горецитирания Правилник. В Мотивираните предложения се посочва, че на заявителите следва да бъдат отпуснати еднократни финансови помощи предвид техните заболявания.

 

Първото  постъпило  Заявление е с рег.индекс: 94 Г-5203-1 от 23.09.2021 г. от Г. Б., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ за следоперативни консумативи и следоперативно лечение в УМБАЛ  „Св. Екатерина“ – София.

Г-н Б. е семеен и има син, като семейството изпитва затруднение със средствата вследствие на операция на триклонова коронарна болест и след оперативното му възстановяване.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н Б. не притежава имоти и земя, които могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че не е получавал еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности и не е обект на социално подпомагане от ДСП – гр. Хасково.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково е следното: 

Случаят на Г. Б. може да се разглежда като социално-здравен предвид на това, че е опериран от триклонова коронарна болест по клинична пътека 119 и последващото лечение се поема от РЗОК. Приложил е фактури за избор на екип и консултативен преглед. Отпускането на еднократна помощ ще подобри качеството на живот на лицето.

Комисията предлага Общински съвет – Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер от 200 лв. до 1 000 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Второто постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 Х-1471-2 от 28.09.2021 г. от Х. Т., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ, тъй като след трансплантация на бъбрек през юли 2020 г. състоянието му се влощава и през юни 2021 г. след биопсия се налага лечение, което възлиза на 20 000 евро.

Г-н Т. е семеен и има 6-годишна дъщеря. Има ЕР на ТЕЛК за 100% без чужда помощ с водеща диагноза: Хроничен нефритен синдром и общо заболяване Хронична бъбречна недостатъчност-термален стадий, Артериална хипертония гр.II, Симптоматична ренална анемия. Получава лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл.74 КСО в размер на 345 лв. месечно.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н Т. не притежава имоти и земя, които могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че не е получавал еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности, а получава месечна добавка по чл. 70 от ЗХУ в размер на 92,25 лв.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на Х. Т. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че здравословното му състояние след трансплантация на бъбрек се влошава, биопсията показва остро отхвърляне на бъбрека и се налага спешно лечение на стойност 20 000 евро. Отпускането на еднократна помощ ще послужи за събирането й и последващо лечение в клиниката в Турция, където е била извършена трансплантацията му. Сумата е непосилна за него и семейството му, а се налага навременното му приемане в клиниката за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантирания бъбрек.

Комисията предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ по преценка.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Третото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 Г-1268-1 от 06.10.2021 г. от  Г. Т., с молба да й бъде отпусната еднократна финансова помощ за подпомагане, тъй като е в продължителен болничен и отглежда сама двете си деца. Г-жа Т. е претърпяла две операции през юни и юли 2021 г. по повод карцином на млечна жлеза, която е отстранена заедно с прилежащите лимфни възли. От август месец след Решение на обща клинична онкологична комисия и клинична комисия по хематология е одобрена за химиотерапия /която вече е започнала/ и за лъчетерапия, която е необходимо да прави. Химиотерапиите и предстоящите лъчетерапии, с последващи консултативни прегледи и непрекъснати изследвания, са   свързани с допълнителни разходи, с които  тя не може да се справи. Доходите й са единствено от болничните, които получава за временна нетрудоспособност.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че притежава 0,08 ид.ч. от  имот, който не може да служи за допълнителен доход. Г-жа Т. след развода живее с двете си деца на 7 г. и 12 г. в апартамента на съпруга си, който трябва да го освободи.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че  получава по чл.7, ал.1 от ЗСПД – 72 лв. месечно, като не е получавала еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на Г. Т. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че тя е в продължителен болничен и отглежда сама двете си деца. Г-жа Т.  е претърпяла две  операции през юни и юли 2021 г. по повод карцином на млечна жлеза, която е отстранена заедно с прилежащите лимфни възли. От август месец след Решение на обща клинична онкологична комисия и клинична комисия по хематология е одобрена за химиотерапия /която вече е започнала/ и за лъчетерапия, която е необходимо да прави. Химиотерапиите и предстоящите лъчетерапии, с последващи консултативни прегледи и непрекъснати изследвания, са   свързани с допълнителни разходи, с които  тя не може да се справи сама. Доходите й са единствено от болничните, които получава за временна нетрудоспособност. Отпускането на помощта ще подпомогне г-жа Т. да покрие ежедневните си разходи по лечението й и отглеждането на децата, и да бъде подпомогната  в борбата й за живот.

Комисията предлага Общински Съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер до 1 500 лв.        

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Четвъртото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 Ш-645-1 от 18.10.2021 г. от Ш. Ю., с молба да бъде отпусната еднократна финансова помощ след операция на тумор в главата през м. 09.2021 г.

Г-н Ю. има пета поредна операция за отстраняване на туморни формации фронтално в главата. Приложените фактури на стойност 6 298 лв. са за титаниева мрежа и др. медицински консумативи използвани за направата на пластика на черепния дефект в следствие на отстраняване на туморните образувания. Насочен е за предстоящи лъчетерапии.

Г-н  Ю. е семеен и от служебната справка е видно, че получава лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест  по чл. 78 от КСО в размер на 300 лв.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н Ю.  притежава имоти и земя, които не могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че не е получавал еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности, а получава месечна помощ в размер на 25,83 лв. по чл.70 от ЗХУ.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-н Ш. Ю. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че молбата му за отпускане на еднократна финансова помощ е за предстоящи лъчетерапии, изследване и консултативни прегледи предвид онкологичната му диагноза. Към момента лицето има ЕР от НЕЛК за 50% ТНР за трудова злополука /пожизнен/ от 15.10.2018 г. и му предстои преосвидетелстване пред ТЕЛК.

Отпускането на помощта ще подпомогне семейството му да се справи с разходите предвид на това, че същият е имал пет оперативни интервенции в рамките на една година и е заплащал сам медицинските консумативи за пластика на мозъчен череп, които са животоспасяващи.

Комисията предлага Общински Съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ, като прецени нейния размер.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Петото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 К-2760-1 от 25.10.2021 г. от К. С., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ за задоволяване на социални и здравни нужди.

Г-н С. е семеен, с една дъщеря. Лицето е претърпяло три поредни операции в рамките на една календарна година – перитонит след перфорация на язва, операция на дискова херния, последната операция през м. 08.21 г. е за счупена дясна бедрена кост, за която лицето е заплатило с фактура за консуматив на стойност - 1 480 лв.

Семейството трудно се справя финансово след претърпените три оперативни интервенции.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н С. не притежава имоти и земя, които могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че не е получавал еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности и не е обект на социално подпомагане.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-н К. С. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че заявлението е с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ за следоперативно лечение. Лицето е претърпяло няколко операции и има затруднено придвижване и е нетрудоспособно.

Отпускането на помощта ще подпомогне и ще подобри качеството на живота на лицето.

Комисията предлага Общински Съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер до 1000 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Шестото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 М-4896-3 от 02.11.2021 г. от М. М., с молба да й бъде отпусната еднократна финансова помощ за детето й М.-А. Т. за задоволяване на социални и здравни нужди.

На детето има издадено ЕР на ТЕЛК за 100% с чужда помощ с диагноза: други форми на вродена хидроцефалия. Детето е претърпяло няколко оперативни интервенции и предстоят още 2 планирани операции на краката. От приложената заповед на НЗК е видно, че се отпускат пари за имплантите на стойност 4 655 лв., но за избор на екип, изследвания и следоперативна рехабилитация трябва да се поемат от семейството, което е във финансово затруднение.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-жа М. не притежава имоти и земя, които могат да служат за допълнителен доход, същата е настанена в общинско жилище с трите си деца.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че не е получавала еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности и не е обект на социално подпомагане, а единствено по чл.8д, т.1 от ЗСПД в размер на 550 лв. месечно.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-жа М. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че молбата й за отпускане на еднократна финансова помощ е за детето й М.-А. Т. за операции и лечение. На детето има издадено ЕР на ТЕЛК за 100% с чужда помощ с диагноза: други форми на вродена хидроцефалия. Детето е претърпяло няколко оперативни интервенции и й предстоят още 2 планирани операции на краката. От приложената заповед на НЗК е видно, че се отпускат пари за имплантите на стойност 4 655 лв., но за избор на екип, изследвания и следоперативна рехабилитация трябва да се поемат от семейството, което е във финансово затруднение.

Комисията предлага Общински Съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер до 1000 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Седмото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 К-2635-3 от 03.11.2021 г. от К. С., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в качеството му на приемен родител на детето К.С.

Детето е на 5 г. и 10 м. и е настанено в приемното семейство на К. С. на 24.08.2020 г.  След  сигнал от приемния родител постъпва за преглед в болница и е поставена диагноза: централен ранен пубертет. На детето се назначава ежемесечно хормонално лечение, което се доставя от Турция - /декапептил депо/, не се поема от НЗОК.

Семейството трудно се справя финансово след ежемесечните разходи за закупуване на лекарството.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н С. не притежава имоти и земя, които могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че не е получавал еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности и не е обект на социално подпомагане, но получава през м. 04.2021 г. - 750 лв. по чл. 48. (1) от ППЗЗД /За превенция на изоставянето и реинтеграция на детето в семейна среда, за отглеждане при близки и роднини и в приемни семейства може да се предоставя еднократна помощ до четири пъти в годината/ и по чл.7, т.2 от ЗСПД – 40 лв. месечно.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на  г-н С. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че молбата му е за отпускане на еднократна финансова помощ, като приемен родител на детето К. С. за закупуване на лекарства. Детето е на 5 г. и 10 м. и е настанено в приемното семейство на К. С. на 24.08.2020 г. На детето е назначено ежемесечно хормонално лечение, което се доставя от Турция - /декапептил депо/, не се поема от НЗОК. Семейството трудно се справя финансово след ежемесечните разходи за закупуване на лекарството.

Комисията предлага Общински Съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер от 200 лв. до 1000 лв.

 

Мотиви за допускане на предварително изпълнение на Решенията:      

Предварителното изпълнение е наложително, за да се осигури здравето на молителите. С оглед съществуващите социално-здравни проблеми, закъснението от изпълнението на решението и  предоставянето на средствата би могло да доведе до вреда за тяхното психично и физическо здраве.

 

Предвид изложеното в Докладната записка, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните решения:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №1:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Г. Б. в размер на 500 (петстотин) лева, за следоперативно лечение.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е  №2:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ за лечение на Х. Т. в размер на 1 000 (хиляда) лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №3:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Г. Т. в размер на 1000 (хиляда) лева за задоволяване на социални и здравни нужди.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №4:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ за лечение на Ш. Ю. в размер на 1 000 (хиляда) лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №5:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на К. С. в размер на  1 000 (хиляда) лева, за задоволяване на социални и здравни нужди.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №6:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на М. М. в размер на 1000 /хиляда/ лева за лечение на детето й М.-А. Т.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №7:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на К. С. в размер на 1000 /хиляда/ лева за лечение на детето  К. С.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/