Заседание 30.10.2009

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО  С В И К В А М: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА  ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ...