Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост - Търговски обект №4

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху имот - частна общин...