Докладна записка от Представителна група "За Хасково" в Общински съвет - Хасково относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА    от Представителна група „За Хасково“ в Общински съвет - Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнени...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за опре...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: създаване на общинско предприятие "Обреден дом" и приемане на Правилник за дейността и устройството му

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково     Относно:  Създаване на общинско предп...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Допълване на Наредбата за определянето и ад...

Предложение за промяна в публикувания проект за решение в Докладна записка относно: приемане на мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ     За промяна в публикувания проект за решение в Докладна записка относно Приемане на  мерки за защита на бизнеса и сп...

Уведомление по чл.66 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ     На основание чл.66 от АПК, Община Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за Приемане на  ...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Приемане на  мерки за защита...