Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Приемане на Отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици

ДО ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО:  Приема...

Докладна записка от заместник-кмета на Община Хасково Динко Тенев относно: Отстраняване на явна фактическа грешка в Решение №363 от 25.06.2021 г. на Общински съвет - Хасково

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От  Динко Тенев-Зам. Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Отстраняване на явна фактическа г...