Докладна записка от Представителна група на ПП "ГЕРБ" в Общински съвет - Хасково относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Представителна група на ПП“ГЕРБ“ в Общински съвет-Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълне...

Докладна записка от Георги Пеев и Светослава Стоянова - общински съветници при Общински съвет - Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Георги Пеев и Светослава Стоянова, общински съветници при Общински съвет - Хасково     ОТНОСНО: Изменен...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: промяна в Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От Станислав Дечев – Кмет на община Хасково     ОТНОСНО: Промяна в Правилника за реда, нач...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Станислав Дечев -  Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условият...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО       ОТНОСНО:  Изменение и д...