Докладна записка относно изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов- кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне и администриране на м...

Докладна записка относно допълнение на чл.29 от Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА от инж. Георги Иванов  – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на чл.29 от Наредбата за обществения...

Докладна записка относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов- кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на...

Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.ноември 2011 г. до м.юни 2012 г. вкл.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково   ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейностт...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет – Хасково на 22.06.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Обособяване и включване на нови паркоместа към “синя зона” за паркиране на МПС...

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. ГЕОРГИ ИВАНОВ – Кмет на Община Хасково ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни...

Докладна записка относно изменение на чл.56 Б, ал.1, т.1, подт.18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково ОТНОСНО: Изменение на чл.56 Б, ал.1, т.1, подт.18 от Наредбата за определянето и администрир...

Докладна записка относно допълнение на чл.30 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково ОТНОСНО:Допълнение на чл.30 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни...

Докладна записка относно допълнение в Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А От Георги Иванов – Кмет на Община Хасково Относно: Допълнение в Наредба за началния размер на наемните цени и цени при...