Предложение за промяна на проекта за решение по Докладна записка относно: изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ПРЕДЛОЖЕНИЕ   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на проек...