Докладна записка от кмета на Община Хасково относно : изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба...

Докладна записка от общински съветници при Общински съвет - Хасково относно: изменение на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общински съветници при Общински съвет – Хасково ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за управление и разпореждане с общинска соб...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Хасково за периода 2020-2023 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – кмет на община Хасково     Относно: Приемане на Стратегия за управле...

Докладна записка от Представителна група "Демократична България - Обединение" в Общински съвет - Хасково относно: приемане на Наредба за финансово подпомагане на местната култура

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА  ГРУПА „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИ...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – кмет на община Хасково     Относно: Приемане на Годишна пр...