Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между Община Хасково и физически лица чрез делба на съсобствен поземлен имот.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев -Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Хасково...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от спортен обект, представляващ Част от стадион "Младост", футболен терен

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: учредяване на безвъзмездно право...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: проект за изменение на ПУП - план за улична регулация по плана на с.Клокотница

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Проект за изменение на Подробен...