Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда...