Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Хасково в Общото събрание на Асоциация по ВиК - Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Насков Дечев – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Съгласуване на позиция и мандат на п...