Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Правилник за изм. и доп. на Правилника за дейността и устройството на ОП "Спорт, отдих и туризъм"

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково     Относно:  Приемане на Правилник за из...