Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба...

Докладна записка от група общински съветници относно: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А от група общински съветници     Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и админи...

Докладна записка от председателя на ПК по образование, култура и вероизповедания относно: допълнение на Наредбата за финансиране на културни институти, общински читалища, местни културни организации и творци

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Деян Янев - председател на ПК по образование, култура и вероизповедания     ОТНОСНО: Допълнение на...

Докладна записка от ПГ на Коалиция за Хасково относно: предложение за изменение и допълнение на чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

     ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ПГ на Коалиция за Хасково     ОТНОСНО: Предложение за изменение...