• 28.02.2020 09:00 - 28.02.2020 12:00
  • зала Хасково

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

        

 С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 28 ФЕВРУАРИ  2020 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1.ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №38 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2020 Г. ПО ПРОТОКОЛ №4.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №40 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01.2020 Г. ПО ПРОТОКОЛ №4.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ №13 ОТ 20.12.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО С МАНДАТ 2020-2024 Г.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.6 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО И ИН ВИВО“ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА НОВ СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ, СЪЗДАДЕНА С РЕШЕНИЕ №201 ОТ 24.06.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪСТАВ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНАТА КУЛТУРА.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2020 Г.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК – ХАСКОВО.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /Ж.Р. „ОРФЕЙ“/.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБЛ ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /М. „КЕКЛИЧЕВО СТОПАНСТВО–А“/.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /Ж.Р. „КЕНАНА“/.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /УЛ. „КЛОКОТНИЦА“ №24/.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /УЛ. „ТИМОК“ №15/.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.704.449 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „МЕСТА“ №42/

 

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.704.449 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „МЕСТА“ №44/

 

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.737.436 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ №29А/

 

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №14 /

 

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.429.125 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ИДИМИРЛИ“/

 

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.429.126 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ИДИМИРЛИ“/

 

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.27.22 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ХАЛИЛОВО“, ГР.ХАСКОВО.

 

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ПИ №77195.451.46 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

 

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №37770.41.4 , М. „ЯСАКА“, ЗЕМЛИЩЕ С.КОЗЛЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

30.ИЗСЛУШВАНЕ НА НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И НАРУШЕНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ВКЛ. НА ЗДвП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО И МЕРКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОД НА МВР – ХАСКОВО.

 

31.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 24.02.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика           - 17.00 ч.

 

 

 

На 25.02.2020 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                        - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                    - 17.00 ч.

 

 

 

На 26.02.2020 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания               - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.30 ч.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                        /Таня Захариева/