ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

 

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

         Чл.1 /1/ Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

         /2/ Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Европейската харта за местно самоуправление. Общинският съвет се състои от 41 съветника, избрани по партийната листа на коалиции, партии и движения или независими кандидати, съгласно Закона за местните избори.

         Чл.2 Общинският съвет е орган на местното самоуправление.

         Чл.3 В своята дейност Общинския съвет се ръководи от следните общи принципи:

         а/ законност;

         б/ самостоятелност по отношение на другите общински и държавни органи при вземане на решения;

         в/ гарантиране и закрила интересите на жителите на общината;

         г/ публичност.

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА

КОМПЕТЕНЦИИ

 

       Чл.4 /1/ Общинският съвет:

 1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.
 2. Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината. /изм. с Решение №11 от 05.12.2003 г. и Решение №570 от 06.10.2006 г./
 3. Избира и освобождава председателя на Общинския съвет.
 4. Отм. с Решение №11 от 5.12.2003 г.
 5. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действуващата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./
 6. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./
 7. Определя размера на местните такси. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./
 8. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./
 9. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г. и Решение №570 от 06.10.2006 г./
 10. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и ред, определени със закон./изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г. и Решение №570 от 06.10.2006 г./
 11. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./
 12. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности. /доп. с Решение №3 от 16.11.2007 г./
 13. Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура.
 14. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество.
 15. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./
 16. Създава кметства при условия и по ред, определени със закон. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./
 17. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината.
 18. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение.
 19. Обсъжда и приема решения по предложения на кметовете на кметства по въпроси от своята компетентност. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./
 20. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност.
 21. Одобрява символ и печат на общината.
 22. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
 23. Взема решения за предсрочно освобождаване на общински съветник.
 24. Общинският съвет приема правилници, наредби, решения, декларации, обръщения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в седемдневен срок. Всички актове на Общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г. и Решение №570 от 06.10.2006 г./
 25. Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. /доп. с Решение №570 от 06.10.2006 г./

/2/ Общинският съвет може да избира обществен посредник, който съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

/3/ Общинският съвет решава и други въпрос с местно значение, които не се от изключителната компетентност на други органи.

 

                              

ГЛАВА ТРЕТА

КОНСТИТУИРАНЕ

 

Чл.5 /1/ Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител в 14-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите. Заседанието се открива от най-възрастния от присъствуващите общински съветници. Той ръководи заседанията до избирането на председател на Общинския съвет. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

/2/ Общинските съветници, кметът на общината и кметовете на кметства полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.

Чл.6 /1/ Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат разискванията по избора на председател на Общинския съвет.

/2/ Общинският съвет избира от своя състав председател с тайно гласуване.

/3/ Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на Общинския съвет. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

Чл.7 Изборът на председател се извършва по реда, предвиден в чл.78 А.

Чл.8 /1/ Пълномощията на председателя на Общинския съвет, могат да бъдат предсрочно прекратени:

 1. При подаване на оставка пред Общинския съвет.
 2. При трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията като председател за повече от 3 месеца с решение на Общинския съвет, взето по реда на чл.78 А. 
 3. Искането по ал.1, т.2 се прави писмено от най-малко от 1/3 от всички общински съветници.(Отменен с Решение №455 от 05.06.2018 г. на Административен съд – Хасково)

     4. В случаите на ал.1, т.2 следващото предложение може да бъде внесено не по-рано от 3 месеца от предходното./изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./ (Отменен с Решение №455 от 05.06.2018 г. на Административен съд – Хасково)

 

/2/ В случаите по т.1 на ал.1 прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на оставката пред Общинския съвет.

/3/ В случаите по т.2 на ал.1 искането се обсъжда на първото заседание след деня на постъпването му и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

/4/ При предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет, нов избор се провежда в 30-дневен срок от освобождаването му. До избирането на нов председател, Общинският съвет се председателствува от заместник-председател, определен от Общинския съвет. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

Чл.9 Всички последващи промени в ръководството на Общински съвет се извършват по реда на тази глава от Правилника.

 

                       

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЪКОВОДСТВО

 

Чл.10 /1/ Председателят на Общинския съвет:

 1. Свиква Общинския съвет на заседание.
 2. Ръководи подготовката на заседанията на съвета.
 3. Ръководи заседанията на съвета.
 4. Координира работата на постоянните и временни комисии.
 5. Подпомага съветници в тяхната дейност.
 6. Съобщава и разпределя проектите за решения и нормативни актове на Общинския съвет между неговите комисии според тяхната компетентност.
 7. Осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници.
 8. Упражнява контрол върху разходването на средствата, предвидени за дейността на Общинския съвет. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./ (Отменен с Решение №455 от 05.06.2018 г. на Административен съд – Хасково)
 9. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския съвет.
 10. Определя местата в заседателната зала на общинските съветници и на участващите със съвещателен глас и гостите.
 11. Следи и контролира за спазването на този правилник.
 12. Представлява Общинския съвет пред външни лица и организации.
 13. Поддържа връзките на съвета с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина.

/2/ При участие на председателя в разискванията по даден въпрос, заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Той не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос.

/3/ Председателят получава възнаграждение в размер, определен от Общинския съвет.

/4/ Председателят изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и за неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението в общината по реда, определен в настоящия правилник. /доп. с Решение №570 от 06.10.2006 г./

 

Чл.11 Общинският съвет избира с явно гласуване от състава на общинските съветници двама заместник-председатели.

 

/1/ Заместник-председателите на Общинския съвет:

 1. Подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и правомощия.
 2. Изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им възложи това.
 3. Заместват председателя в случаите, когато той отсъства от насрочени заседания или за повече от 1 месец, при което изпълняват функциите му по чл.11 /1/ т.1, 2 и 3. Заместването е с писмено възложение.
 4. Следят за спазването на реда по време на заседание и на определения от председателя ред за заемане на местата в залата.
 5. Контролират преброяванията за кворум.
 6. Проверяват и подписват протоколите от заседанията, на които са замествали председателя.
 7. По искане на председателя четат текстове на внесени за обсъждане проекти.
 8. Отчитат времето за изказвания на общинските съветници.
 9. Следят за спазването на процедурата и уведомяват председателя.
 10. При тайно гласуване съдействат за техническата подготовка на гласуването.
 11. Четат имената на общинските съветници при поименно гласуване.
 12. Изпълняват други функции във връзка със заседанията на съвета, възложени от председателя.
 13. Ръководи заседанията на Общинския съвет при обсъждане дейността на председателя. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

/2/ Заместник-председателите на Общинския съвет получават възнаграждението предвидено за останалите общински съветници. В случаите, когато заместник-председател на Общинския съвет замества председателя при отсъствието му, той получава част от възнаграждението на председателя на Общински съвет, съответстващо за периода на заместването. /изм. с Решение №49 от 07.03.2008 г./

Чл.11 “А” В структурата на общинската администрация се създава звено от един служител, което подпомага и осигурява работата на Общинския съвет. Служителят в звеното се назначава и освобождава от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет. /изм. с Решение №148 от 30.03.2012 г./

Чл.12 /1/ Председателят на Общинския съвет се подпомага в работата си от Председателски съвет, който се състои от заместник-председателите на съвета и председателите на представителните групи или упълномощени от тях заместници. Председателският съвет обсъжда внесените при председателя на Общински съвет материали и проекта за дневен ред не по-късно от 8 дни, преди датата на насроченото заседание на Общинския съвет. /изм. с Решение №77 от 23.04.2004 г./

/2/ Председателят на Общинския съвет свиква периодично председателите на Постоянните комисии за обсъждане изпълнението на програмата и на работата по постъпилите проекти за решения и други актове.

 

                           

                                      

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

           

Чл.13 /1/ Общинските съветници могат да образуват представителна група в зависимост от общи виждания за развитието на местното самоуправление, независимо от партийната си принадлежност или политическа ориентация. /изм. с Решение №298/06.07.2001 г./

         /2/ Минималният брой общински съветници за образуване на представителна група е трима.

         /3/ Общински съветници, чийто брой е недостатъчен за образуване на отделна представителна група, могат да се присъединят към вече образувани такива групи и да създадат политически съюз. Той има правата на една представителна група.

         /4/ Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

         /5/ Името на групата не може да повтаря име на организация, партия, коалиция или друга група, която вече се е регистрирала по съответния ред.

         Чл.14 /1/ Всяка представителна група представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на група.

         /2/ Представителни групи, техните ръководства, както и промените в тях, се вписват в специален регистър при председателя на Общинския съвет, с което се удостоверява тяхната легитимност. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

/3/ Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните представителни групи, съюзи и техните ръководства на заседание на съвета. Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

Чл.15 /1/ Всеки общински съветник може да членува само в една представителна група.

/2/ Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

/3/ Общинският съветник може да напусне групата като подаде писмено заявление до нейния ръководител и до председателя на Общинския съвет.

Чл.16 – ОТМЕНЕН с Решение №298 от 6.07.2001 г.

 

 

                           

ГЛАВА ШЕСТА

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл.17 Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетва и се прекратяват с изтичане срока на пълномощията на Общинския съвет.

Чл.18 Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при условията на чл.30, ал.4 от ЗМСМА. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г. и Решение №570 от 06.10.2006 г.//

 

Чл.19 – отм. с Решение №11 от 5.12.2003 г.

 

Чл.20 /1/ Право и задължение на общинския съветник е да участвува в работата на Общинския съвет и неговите комисии.

/2/ Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет.

/3/ Общински съветник на когото се налага да напусне заседанието преди да е завършило или да закъснее за заседание, уведомява председателя или заместник-председател. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

Чл.21 Съветниците имат право да внасят материали, свои предложения по разглежданите въпроси, да изразяват становища, да отправят питания.

Чл.22 На отправено питане отговор дават: кметът, заместник-кметовете или ръководителите на едноличните търговски дружества с общинско имущество.

Чл.23 На питане отговорът са дава в същото или най-късно в следващото заседание в писмена или устна форма.

Чл.24 Съветниците отсъстват от заседанията само по уважителни причини, за което уведомяват председателя на съвета.

Чл.25 Кметът на общината, неговите заместници, началниците на управления и служби приемат с предимство общинските съветници. /изм. с Решение №298/6.07.2001 г./

Чл.26 /1/ Общинският съветник получава възнаграждение за участие в заседанията на Общински съвет в размер на 24% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец. За участие в Постоянни и Временни комисии на Общинския съвет, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 8% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет. При неприсъствие на заседанията на Общински съвет, както и на заседанията на специализираните органи (комисии) на Общински съвет, общинските съветници не получават възнаграждения. /изм. с Решение №493 от 04.08.2017 г./

/2/ Пътните и други разноски, направени от общинския съветник на територията на община Хасково във връзка с работата му в съвета не се поемат от общинския бюджет./изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

(Отменен с Решение №455 от 05.06.2018 г. на Административен съд – Хасково)

Чл.27 Общинският съветник се командирова от председателя на съвета. Разноските по командировката извън територията на общината се изплащат от бюджета на общината, след утвърждаване от председателя на Общинския съвет. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./  (Отменен с Решение №455 от 05.06.2018 г. на Административен съд – Хасково)

Чл.28 Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови лични интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

Чл.29 Общинските съветници могат непосредствено или в състава на постоянните или временни комисии да извършват проучвания, анкети и изслушване по въпроси, засягащи държавните, общински и обществени интереси на територията на общината.

Чл.30 отм. с Решение №11 от 5.12.2003 г.

Чл.31 Общинските съветници ползват материали по работата на съвета и комисиите в определено за целта помещение.

 

 

                           

ГЛАВА СЕДМА

КОМИСИИ

 

           

Чл.32 /1/ Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии.

         /2/ Постоянните комисии на Общинския съвет са:

 1. Комисия по обществен ред и законност.
 2. Комисия по общинска собственост и стопанска политика.
 3. Комисия по бюджет и финанси.
 4. Комисия по ТСУ и транспорт.
 5. Комисия по спорт, туризъм и младежки дейности.
 6. Комисия по земеделието, горите и проблемите на селата.
 7. Комисия по здравеопазване, екология и социални дейности.
 8. Комисия по образование, култура и вероизповедания.
 9. Комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки.
 10. Комисия за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси.

/изм. с Решение №653 от 26.11.2010 г./

Чл.33 /1/ Всеки общински съветник може да участва в състава на не повече от три комисии. /изм. с Решение №3 от 16.11.2007 г./

/2/ Председателят на Общинския съвет не може да бъде избиран в комисии.

/3/ Всеки общински съветник може да бъде избиран в ръководството само на две постоянни комисии. /изм. с Решение №3 от 16.11.2007 г./

Чл.34 /1/ Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и секретар. То организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя на Общинския съвет.

/2/ Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират от състава на общинските съветници с явно гласуване по предложение на политическите представителни групи.

Чл.35 /1/ Председателят, секретарят и членовете на постоянните комисии се освобождават предсрочно:

 1. По тяхно искане.
 2. С решение на Общинския съвет.

/2/ В случаите по т.1 на предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува.

/3/ При обективна невъзможност на член на ръководството и членовете на постоянна комисия да изпълняват своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права и задължения, председателят или 1/3 от членовете на комисията могат да предложат Общинския съвет да освободи предсрочно член на ръководството.

Чл.36 Всяка постоянна комисия се състои от 5 до 11 съветници и може да приема свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

Чл.37 /1/ Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи като свои помощни органи.

/2/ В помощните органи към комисиите могат да се привличат експерти извън състава на Общинския съвет.

Чл.38 /1/ Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях. Постоянните комисии изготвят становище по очакваните последици от прилагането на съответния акт, включително и за последиците от приемането им за общинския бюджет.

/2/ Постоянните комисии контролират резултатите от прилагането на приетите решения.

Чл.39 /1/ Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели.

/2/ Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател по искане на 1/3 от членовете й или от председателя на Общинския съвет.

Чл.40 /1/ Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

/2/ Общинските съветници, които не са членове на съответна комисия, както кметът, заместник-кметовете и секретарят на общината могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.

/3/ Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

/4/ При обсъждане на проекти за решения и други актове и други въпроси, вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите. На открити заседания могат да присъстват и граждани. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

Чл.41 /1/ Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията писмено на определените за това места в Общинския съвет. Дневният ред на заседанията на комисията се обявява съобразно постъпването на материалите. Всички членове на комисията се уведомяват по телефона или писмено не по-късно от 3 дни преди заседанието от звеното за обслужване на Общинския съвет. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

/2/ Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове.

/3/ Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл.42 /1/ Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.

/2/ При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой доклад пред Общинския съвет.

Чл.43 /1/ Докладите на постоянните комисии се изготвят от техните председатели или от определен от комисията докладчик.

/2/ В доклада се отразява гласуваното от комисията становище.

Чл.44 /1/ За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети становища.

/2/ Протоколът се подписва от председателя на комисията и водещия протокола.

Чл.45 /1/ Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

/2/ Временните комисии се избират от Общинския съвет по предложение на председателя или от общински съветници.

/3/ Задачите, числеността, съставът, срокът на дейности финансовите средства на временните комисии се определят от Общинския съвет.

/4/ Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

/5/ Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на Общинския съвет.

Чл.45 А Общинската администрация осигурява за работата на Постоянните комисии постоянни помещения с телефонен пост и техническо лице за водене на протокол.

 

 

 

ГЛАВА ОСМА

ЗАСЕДАНИЯ

 

Чл.46 /1/ Общинският съвет заседава в сградата на общината или на друго място, определено от неговия председател.

1. На заседанията на Общинския съвет, общинските съветници се явяват в подходящо делово облекло. /доп. с Решение №247 от 19.12.2008 г./

/2/ Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

 1. По негова инициатива;
 2. По искане на 1/3 от общинските съветници;
 3. По искане на 1/5 от избирателите на общината;
 4. По искане на областния управител.

/3/ В случаите по ал.2, т.2, 3 и 4 председателят на Общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

/4/ Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се извършва по телефон и чрез електронна поща с писмо, съдържащо покана и проект за дневен ред, ведно с приложените към него материали не по-малко от 7 дни преди заседанието, а в случаите на ал.3 – 5 дни. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проект за дневен ред на заседанието с всички постъпили материали по него. Писмените материали за заседанието се съхраняват в деловодството на Общински съвет и се предоставят на общинските съветници при необходимост и/или за справка от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. /изм. с Решение №401 от 28.04.2017 г./

/5/ Председателят оповестява Общинския съвет за всички постъпили проекти за решения, правилници, наредби, декларации и други. Осигурява тяхното регистриране в отделен регистър, адресира ги до съответните комисии, определя срока за разглеждането им и окончателното решение по тях.

/6/ Заседанията на Общинския съвет се подготвят от председателя на съвета. Той обявява на населението най-малко 5 дни преди заседанието деня, мястото и проекта за дневен ред на заседанието, обнародва изцяло наредбите и решенията на Общинския съвет в местните средства за масова информация или организира разгласяването им чрез Интернет. /изм. с Решение №148 от 30.03.2012 г.

Чл.47 /1/ Редовните заседания на Общинския съвет са не по-малко от 6 пъти годишно. /изм. с Решение №260 от 26.01.2001 г./

/2/ Редовните заседания на Общинския съвет се провеждат в ден петък от 9 до 14 часа. По решение на Общинския съвет заседанията могат да бъдат удължени, но не с повече от 2 часа.

/3/ Общинският съвет може да промени времето за редовни заседания. Той може да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред извън дните или работното време по ал.1.

/4/ При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет се насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда събитието, по повод на което се провежда заседанието и належащи за разглеждане докладни записки, определени от председателя на Общинския съвет. /изм. с Решение №148 от

30.03.2012 г./

Чл.48 /1/ Заседанията на Общинския съвет са открити.

/2/ Лица, които не са общински съветници могат да присъстват по реда, определен от председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.

/3/ При безредие сред публиката председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.

/4/ /отм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

/4/ На заседанията на Общинския съвет не се допускат въоръжени лица.

Чл.49 /1/ Заседанията на Общинския съвет са закрити, когато важни държавни или обществени интереси налагат това.

/2/ Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на Общинския съвет, общинските съветници или кмета.

/3/ При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общински съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.

/4/ Обсъжданията и протоколът от закритото заседание обвързват със съответните задължения за не разгласяване всички общински съветници и другите лица, които имат достъп до тях.

/5/ Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично само ако не съдържат държавна тайна.

 

Чл.49а (1) В случаите на  обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, заседанията на Общинския съвет или неговите комисии могат да се провеждат и от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) По отношение свикването и провеждането на заседанията по ал.1 се спазват съответно установените в закона и правилника изисквания, в това число за кворум и мнозинство за приемане на решенията.

(3) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет по ал.1 се извършва по реда на чл.46, ал.4 от този правилник.

(4) За провеждане на извънредно заседание на Общински съвет от разстояние уведомяването на общинските съветници трябва да бъде извършено не по-малко от три дни преди заседанието.

(5) В случаите по ал.1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии може да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин – по телефон, по пощата или по друг подходящ начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

/доп. с Решение №244 от 18.12.2020 г./ 

 

Чл.50 /1/ Откритите заседания и заседанията от разстояние на Общинския съвет се излъчват пряко по интернет или чрез електронните средства за масово осведомяване при осигурена техническа възможност за това. /изм. с Решение №244 от 18.12.2020 г./ . Записите на преките предавания се съхраняват на достъпно за масовите потребители място на официалния сайт на Общински съвет – Хасково, както и на популярни интернет платформи за свободно видео споделяне на съдържанието.

 

/2/ Откритите заседания  и заседанията от разстояние на Постоянните комисии към Общински съвет – Хасково се излъчват пряко по интернет или чрез електронните средства за масово осведомяване при осигурена техническа възможност за това/изм. с Решение №244 от 18.12.2020 г./ Записите на преките предавания се съхраняват на достъпно за масовите потребители място на официалния сайт на Общински съвет – Хасково, както и на популярни интернет платформи за свободно видео споделяне на съдържанието. /изм. с Решение №167 от 28.08.2020 г./

 

 

Чл.51 /1/ Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници.

/2/ Ако 15 минути след обявения начален час на заседанието в заседателната зала не присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници, заседанието се пренасочва за следващата седмица без спазване на изискването за предварително седемдневно уведомяване на общинските съветници.

/3/ Проверка на кворум се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума за условията по ал.2 се извършва и когато общински съветник или група съветници изрази мнение, че в залата не е налице необходимият кворум за обсъждане.

/4/ Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.

Чл.52 /1/ Предложения за обсъждане от Общинския съвет и проекти за решения могат да внасят общинските съветници, постоянните и временните комисии, кмета на общината, заместник-кмет, упълномощен от кмета на общината и кметовете на кметства. /доп. с Решение №252  от 30.01.2009 г./

/2/ Предложенията и проектите за решения следва да бъдат мотивирани и се отправят до председателя на Общинския съвет най-късно 10 дни преди предстоящото заседание. В постъпващите от името на кмета или заместник-кметовете на общината предложения и проекти за решения, следва да бъде посочено и името на изготвилия ги служител от общинска администрация, който задължително присъства на разглеждането им в комисиите. /доп. с Решение №656 от 26.11.2010 г./

/3/ При обсъждане на предложенията и проектите за решения в постоянните комисии, общинска администрация е длъжна да предостави цялата административна преписка, имаща отношение към разглеждания въпрос. /доп. с Решение №656 от 26.11.2010 г./

/4/ Председателят на Общинския съвет в 3-дневен срок определя водещата комисия за всеки проект и възлага на тази комисия да изготви становище.

/изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

/5/ Становището на водещата /те/ комисия /и/ се представя пред заседанието, веднага след изказването на вносителя на съответната точка от дневния ред и задължително се мотивира от докладчика.

/доп. с Решение №486 от 24.03.2006 г./

Чл.52 “А” /1/ По въпроси, представляващи обществен интерес, гражданите могат да правят писмени предложения за включване на точки в дневния ред, както и да представят становища по проекти за решения на Общинския съвет. Предложенията и проектите се адресират до председателя на Общинския съвет.

/2/ Предложенията по ал.1 се обсъждат задължително от Председателския съвет относно преценката за тяхната обществена значимост.

/3/ Според становището на Председателския съвет за обществения интерес на предложението, председателят на Общинския съвет изпраща предложението за разглеждане по същество от съответните комисии и го включва в дневния ред на заседанието на Общинския съвет или отклонява предложението и информира за това неговите вносители.

/4/ В случаите по ал.3, т.1, гражданите – вносители се уведомяват за деня и часа на заседанието, на което поставения от тях въпрос ще бъде разгледан.

/5/ Гражданите могат да се изказват на заседание на Общинския съвет по въпроси от обществен интерес, които са внесени по реда на чл.52 “А” от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. По въпроси от особена значимост, изказвания могат да се направят в края на заседанието, ако Общинския съвет реши това чрез гласуване. /изм. с Решение №77 от 23.04.2004 г./

Чл.53 /1/ Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.

/2/ По изключение общинските съветници и кметът на общината могат да предложат в дневния ред на текущото заседание да се включват спешни въпроси. Това предложение се гласува след като се изслуша един общински съветник, който не е съгласен с него.

/3/ В дневния ред на всяко редовно заседание се включва и точка: Питания към кмета на общината и неговите заместници.

Чл.54 Постъпилите предложения заедно с проекта за дневния ред се внасят от председателя на съвета за обсъждане и гласуване в началото на заседанието на Общинския съвет.

Чл.55 В случай, че няма готовност по дадена точка от дневния ред, председателят я отлага за по-късен час на същото заседание или за друго заседание от същата програма.

Чл.56 /1/ Председателят на Общински съвет ръководи заседанието и дава думата на ораторите.

/2/ Общинският съветник се изказва, след като председателят му предостави думата.

/3/ Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

/4/ Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя реда на ораторите.

/5/ По особено важни въпроси, когато времето за изказване на отделните представителни политически групи е определено, председателят дава думата в зависимост от поредността, представена от ръководствата на групите за общинските съветници, които ще говорят от тяхно име.

Чл.57 Когато председателят прави изказване по същество, той е с правата и задълженията на общински съветник.

Чл.58 /1/ По процедурни въпроси, думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

/2/ Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:

 1. Прекратяване на заседанието.
 2. Отлагане на заседанието.
 3. Прекратяване на разискванията.
 4. Отлагане на разискванията.
 5. Отлагане на гласуването.
 6. Проверка на кворума.

/3/ Процедурни въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.

Чл.59 Общинските съветници говорят само от трибуната в рамките на не повече от 7 минути.

Чл.60 Общинските съветници нямат право: да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи против общински съветници или против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение и да извършват постъпки, нарушаващи реда на заседанието.

 

Чл.61 По отношение на общинския съветник могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:

 1. Напомняне.
 2. Забележка.
 3. Отстраняване от заседание.
 4. Прекъсване предаването на звук на общинския съветник от председателстващия заседанието в случаите на използване на техническо средство за комуникационна връзка за участие. /доп. с Решение №244 от 18.12.2020 г./

Чл.62 Напомнянето се прави от председателя на всеки оратор, който се отклони от предмета на разискванията или нарушава реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.63 Забележката се отправя от председателя спрямо общинския съветник, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

Чл.64 Председателят отнема думата на оратор, който:

/1/ Има наложени две от предвидените по-горе дисциплинарни мерки и продължава да нарушава реда.

/2/ След изтичане на времето за изказване, продължава изложението си без това да му е разрешено и въпреки поканата на председателя да завърши.

Чл.65 Председателят отстранява от заседание до следващо гласуване /до следваща точка от дневния ред или до следващо заседание/ на общински съветник /кмет на кметство и кметски наместник/, който:

/1/ Възразява против наложена дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин.

/2/ Създава безредие в залата.

/3/ Призовава към насилие.

/4/ Оскърбява Общинския съвет или общински съветник.

/5/ Се явява на заседание на Общински съвет в нарушение на чл.46, ал.1, т.1. /доп. с Решение №247 от 19.12.2008 г./

Чл.66 /1/ Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос, освен ако не се налага доизясняване на изказването.

/2/ По изключение председателят на Общинския съвет дава допълнително време за изчерпване на определен въпрос.

/3/ Когато общински съветник е вносител на съответна точка от дневния ред, той има право на изказване в края на дискусията по нея, преди процедурата по вземането на решение.

/доп. с Решение №486 от 24.03.2006 г./

Чл.67 /1/ Общинският съветник има право на реплика.

/2/Репликата е кратко възражение по същество на приключилото изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

/3/ По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.

/4/ Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор /дуплика/ с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл.68 Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави до края на обсъждането.

Чл.69 След като списъкът на ораторите е изчерпан, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.70 /1/ Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

/2/ Когато е постъпило предложение за прекратяване на изказванията, след неговото приемане думата се дава на всяка група, чийто представител не се е изказал – това се ограничава до 3 минути.

Чл.71 При предложения за прекратяване на разискванията и за отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

Чл.72 /1/ Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския съвет по предложение на председателя или на политическа представителна група.

/2/ Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.73 /1/ При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

/2/ Всяка политическа представителна група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 20 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.

Чл.74 /1/ Заместник-кметовете и секретаря на общината могат да поискат думата винаги по въпроси от дневния ред, касаещи дейностите за които те отговарят.

/2/ В заседанията на Общинския съвет със съвещателен глас могат да участват кметовете на кметства и кметски наместници. Кметовете на кметства и кметските наместници могат да правят изказвания в случаите, касаещи техните населени места. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

Чл.75 /1/ Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” или “въздържал се”. Гласуването се извършва явно или тайно.

/2/ Предложение за поименно гласуване, за гласуване чрез саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник или от една политическа представителна група. Изслушва се по един общински съветник от политическа представителна група, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл.76 /1/ Явното гласуване се извършва чрез:

1.Вдигане на ръка или със система за електронно гласуване;

2.Саморъчно подписване.

3.Поименно гласуване чрез прочитане имената на общинските съветници по азбучен ред, които отговарят “за”, “против”, “въздържал се” или със система за електронно гласуване.

 1. Общински съветник, присъствал в залата, но не изразил “за”, “против” или “въздържал се”, се счита гласувал “въздържал се”.

/2/ При липса на друго решение за всеки конкретен случай, явното гласуване се извършва с вдигане на ръка.

Чл.77 /1/ Гласуването започва до 1 минута след обявяването му от председателя.

/2/ От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.78 /1/ Гласуването се извършва по следния ред:

 1. Предложения за отхвърляне.
 2. Предложения за отлагане за следващо заседание.
 3. Предложения за поправки.
 4. Предложения за допълнение.
 5. Основното предложение.

/2/ Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.78 “А” /1/ За произвеждането на тайно гласуване се избира постоянно действаща комисия в състав от 7 до 9 съветници.

/2/ Тайното гласуване се извършва с бяла бюлетина с изписани имена на всички издигнати кандидати или текста на проекта за решение, по реда на направените предложения. Пред всяко име на кандидата или текста на проекта за решение се поставя думата “за”. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

/3/ Съветникът прави своя избор чрез ограждане думата “за”, находяща се пред избрания от него кандидат или текста на проекта за решение. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

/4/ Неоградената дума “за” или друго отбелязване се счита за отрицателен вот.

Чл.79 /1/ Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината присъстващи общински съветници, освен ако в закона не е предвидено друго.

/2/ С мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците се вземат решения по следните въпроси:

 1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.
 2. Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./
 3. Избира и освобождава председателя на Общинския съвет.
 4. /отм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./
 5. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.
 6. Определя размера на местните такси.
 7. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.
 8. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г. и Решение №570 от 06.10.2006 г./
 9. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон./изм.с Решение №570 от 06.10.2006 г./
 10. Създава кметства при условия и по ред, определени със закон.
 11. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината.
 12. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност.
 13. Приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник. /изм. с Решение №11 от 5.12.2003 г./

/3/ С мнозинство повече от 2/3 от общия брой на общинските съветници се вземат решения по следните въпроси:

1.При предсрочно прекратяване пълномощията на кметовете и общинските съветници, когато е налице трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията им за повече от 3 месеца. (Отменен с Решение №455 от 05.06.2018 г. на Административен съд – Хасково)

2.При избиране и освобождаване на обществения посредник. /изм. с Решение №570 от 06.10.2006 г./

 

/4/ С поименно гласуване, отразено в протокола, Общинския съвет взема решения по следните въпроси:

 1. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му.
 2. Определя размера на местните такси.
 3. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.
 4. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи.
 5. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и ред, определени със закон.
 6. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество.
 7. Приема решения за участие в общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях.

/доп. с Решение №570 от 06.10.2006 г./

 

/5/ В случай на равенство на гласовете предложението се смята за отхвърлено.

/6/ Докладните записки и взетите по тях Решения на Общински съвет – Хасково се оповестяват публично чрез публикуване в официалния сайт на Общински съвет – Хасково, освен в случаите, когато съдържат държавна тайна. /доп. с Решение №308 от 23.04.2021 г./

 

Чл.80 /1/ Резултатът от гласуването се обявява от председателя на Общинския съвет, респективно от председателя на комисията за провеждане на гласуването.

/2/ Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от политическа представителна група веднага след приключването му, председателят може да разпореди то да бъде повторено. Повтаряне на гласуване може да стане и по решение на Общинския съвет. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.81 /1/ На заседанията на Общинския съвет се води протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно 7 дни след него.

/2/ Към протокола се прилагат всички материали по обсъжданите въпроси.

/3/ 1.Протоколите от заседанията на Общински съвет – Хасково са публични. Препис-извлечение от протокола за съответното заседание се публикува в официалния сайт на Общински съвет – Хасково след изготвянето му, съгласно чл.81, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково. /доп. с Решение №308 от 23.04.2021 г./

2.В препис-извлечението, което се публикува на официалния сайт на Общински съвет – Хасково, се заличават текстове, които касаят държавна тайна. Заличават се и текстовете за разисквани въпроси на закрити заседания на Общинския съвет. /доп. с Решение №308 от 23.04.2021 г./

Чл.82 В седемдневен срок от изготвянето на протокола всеки съветник може да провери съдържанието и да поиска поправка на същия.

Възникналите спорове се решават от Общинския съвет в следващото негово заседание.

Чл.83 Копие от протокола или извлечение от него се предоставя на всяка политическа представителна група, по предварителна заявка до председателя, в тридневен срок.

Чл.84 Нормативните актове влизат в сила от момента на приемането им, освен ако Общинският съвет не реши друго. Индивидуалните административни актове се подчиняват на режима на Закона за административното производство. /ОТМЕНЕН с Решение №3 от 16.11.2007 г./

 

       

ГЛАВА ДЕВЕТА

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, СДРУЖАВАНЕ

 

Чл.85 /1/ Международните контакти на Общински съвет се организират от неговия председател по решение на Общинския съвет и в рамките на определения бюджет на съвета.

/2/ Предложения за изпращане на делегации или отделни представители на Общинския съвет в чужбина, както и при приемане на чужди делегации се разглеждат и приемат от Общинския съвет.

/3/ Командированите в чужбина общински съветници представят отчет пред Общинския съвет на следващото заседание след завръщането им.

/4/ Чужди делегации или представители на международни или чуждестранни организации се приемат от председателя на Общинския съвет или упълномощен от него общински съветник.

Чл.86 /1/ Проектодоговора за сдружаване се разглежда от Постоянните комисии на Общинския съвет съобразно материята на договора и предмета на дейност на съответните комисии, които се произнасят по него в определения от този правилник срок и се обсъждат от Общинския съвет.

/2/ Становище по проекта за договор дава кмета на общината.

Чл.87 Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласие на кмета.

Чл.88 /1/ Предложенията по включване на общината в международни обединения, инициативи и програми, организирани от неправителствени организации, комитети и асамблеи се разглеждат и одобряват от Общинския съвет.

/2/ Периодичните контакти по реализацията на одобрените програми по ал.1 се осъществяват по реда на ал.2, 3 и 4 на чл.85.

Чл.89 Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на общината с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местните власти.

Чл.90 Общинският съвет със свое решение ратифицира всички договори на общината с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Настоящият правилник е приет с Решение №26 от 02.02.1996 г. на Общински съвет – Хасково и изменен и допълнен с Решение №9 от 19.11.1999 г., Решение №195 от 20.10.2000 г., Решение №260 от 26.01.2001 г., Решение №298 от 06.07.2001 г., Решение №11 от 5.12.2003 г., Решение №41 от 30.01.2004 г., Решение №77 от 23.04.2004 г., Решение №486 от 24.03.2006 г., Решение №570 от 06.10.2006 г., Решение №3 от 16.11.2007 г., Решение №49 от 07.03.2008 г., Решение №247 от 19.12.2008 г., Решение №252 от 30.01.2009 г., Решение №313 от 03.04.2009 г., Решение №653 от 26.11.2010 г., Решение №656 от 26.11.2010 г., Решение №148 от 30.03.2012 г., Решение №251 от 20.07.2012 г., Решение №325 от 01.02.2013 г.  и Решение №401 от 28.04.2017 г. , Решение №493 от 04.08.2017 г. , Решение №494 от 04.08.2017 г. , Решение №167 от 28.08.2020 г. , Решение №244 от 18.12.2020 г. и Решение №308 от 23.04.2021 г. на Общински съвет – Хасково.
 2. Правилникът влиза в сила от деня на публикацията му и отменя правилника, приет с Решение №18, Протокол №4 на Общинския съвет от 1991 г. и всички изменения и допълнения, приети с Решения №№77, 136 и 189 на Общинския съвет.
 3. Този правилник се приема на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА.
 4. При констатирани несъответствия в отделни норми между настоящия правилник и ЗМСМА валидни са положенията, заложени в ЗМСМА и другите законови актове.
 5. При възникване на ситуации, по които в правилника няма предвидени норми, при решаването им, валидни са нормите, заложени в Конституцията, ЗМСМА и другите законови актове.
 6. Правилникът за организация на дейността на Общинския съвет може да се изменя по предложение на всяка група съветници или по искане на една четвърт от общинските съветници.
 7. Измененията на този правилник влизат в сила от момента на тяхното приемане от Общински съвет – Хасково.