Председател

Делян Димчев Делчев

Секретар

Коста Петков Стоев

Членове на комисията:

Георги Костадинов Пеев
Въчка Петкова Иванова
Румен Людмилов Стоянов
Мюмюн Сали Мюмюн
Шабан Рафет Шабан